Konverzija oblika datuma

Prebacivanje datuma iz oblika dd.mm.gggg u oblik gggg-mm-dd koji je standardan za većinu baza.
Na ovu temu postoje različita rješenja, meni je ovo dobar način zato što datum može biti napisan na više načina koji se koriste kod nas, npr. 03.03.2011 ili 3.3.2011 ili 3.3.11. Svi ovi oblici biti će konvertirani na ispravan način.

function datum_us($hr_datum){
    $datum_conv = explode(".", $hr_datum);
    $datum_baza = strftime("%Y-%m-%d",mktime(0,0,0,$datum_conv[1],$datum_conv[0],$datum_conv[2]));
    return $datum_baza;
}